Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De verschillende partijen verbonden door deze algemene voorwaarden zullen hierna als volgt genoemd worden: De klant, hierna genoemd « DE GEBRUIKER »: hij is de koper van het recht om de software te gebruiken. Hij kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn. De verkoper (JVS SPRL – DENTASOFT), hieronder de « LEVERANCIER » genaamd, is de eigenaar, beheerder en support help aan de gebruiker van de « SOFTWARE ». Onder de « SOFTWARE » wordt begrepen de computerprogramma’s: EasyLab, Easydentam, e-Dent, Send-IT, Dentasoft SMS, order-IT, BookMe.

Artikel 1 – Voorwerp van deze algemene voorwaarden

De huidige algemene voorwaarden hebben als voorwerp de voorwaarden te preciseren waaronder de LEVERANCIER een gebruiksrecht van de SOFTWARE aan de GEBRUIKER verleent en het onderhoud verzekert van deze SOFTWARE door de LEVERANCIER overhandigd en/of verkocht (DentaSoft).

 

Artikel 2 – Gebruik van de SOFTWARE en geleverde diensten

De SOFTWARE is bestemd voor al dan niet ervaren gebruikers.

De GEBRUIKER ontvangt een presentatie van de software vóór de ondertekening van het aanbod. Tijdens de presentatie heeft de GEBRUIKER de mogelijkheid om eventuele vragen die nodig zijn voor een goed begrip van de software, te verzoeken, wetende dat één opleiding wordt ook later gegeven voor dagelijks gebruik.

Als de GEBRUIKER direct op de website van de LEVERANCIER gaat bestellen, verzaakt hij het voordeel van één presentatie van de software.

De exploitatievergunning geeft aan de KLANT het recht de SOFTWARE te gebruiken in het in artikel III beschreven kader.

De LEVERANCIER levert de SOFTWARE, samen met een support help aan de KLANT, bij de levering en tijdens zijn gebruik in de tijd.

 

De KLANT heeft, op zijn verzoek, recht op een twee uur durende vorming zodra het gebruiksrecht wordt toegekend. Bijkomende vormingen kunnen voor bepaalde klanten  noodzakelijk zijn. In dat geval worden de vormingsuren naar rato aangerekend.

 

Artikel 3 – Recht en gebruiksduur

 • Gebruiksrecht

De LEVERANCIER verleent aan de GEBRUIKER een persoonlijk en niet exclusief gebruiksrecht over de SOFTWARE voor zijn eigen behoeften zoals voorzien in het aanbod.

Voor de uitvoering van deze algemene voorwaarden, verleent de LEVERANCIER aan de GEBRUIKER het recht de Software op de harde schijf van één werkstation te installeren. De KLANT zal zoveel licenties van de SOFTWARE moeten hebben dat er werkstations zijn die de SOFTWARE gebruiken.

Een werkstation stemt overeen met een computer, met een Enkel ID voor de SOFTWARE

 • Aantal Gebruikers

Meerdere gebruikers (hierin begrepen fysieke persoon) hebben het recht de SOFTWARE te gebruiken op eenzelfde werkstation.

 • Duur

Het gebruiks- en exploitatierecht van de software wordt voor onbepaalde duur verleend, behoudens opzeg voorzien in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Prijs en betalingsmodaliteiten

 • Licentie / Installatie

De exploitatie van de licentie per ID (apparaat) begrijpt de upgrades tot op 31 december van het uitgiftejaar van de aankoopfactuur.

 • Softwaretechnische ondersteuning

De jaarlijkse prijs voor het onderhoud en de upgrade van de Software verschilt volgens het aantal post. (zie eShop).

Dit bedrag omvat eveneens de upgrades van de functionaliteiten van de Software in zijn geheel.

De upgrades zullen rekening houden met de relevante opmerkingen van de gebruikers en de wettelijke verplichtingen. Ze zullen geleverd worden binnen een redelijke termijn na hun uitwerking. Ze zijn bestemd om de softwarewerking te verbeteren, brengen nieuwe functionaliteiten aan en houden bij voorbeeld rekening met de wijzigingen van de RIZIV nomenclatuur.

De software technische ondersteuning is niet verplicht om de correcte werking in de tijd van de SOFTWARE te verzekeren. De eerste annuïteit zal aangerekend worden op de verjaardag volgend op de SOFTWAREaankoop. Dat zal zo zijn op alle volgende verjaardagen. De rekening kan eventueel worden gewijzigd door prestaties die niet worden begrepen in de “globale rekening jaarlijks onderhoud”, pro rata de geleverde prestaties in de loop van het jaar die deze verjaardag voorafgaat.

 • Betalingsmodaliteiten

In ruil voor de gebruikslicentie van de SOFTWARE, verbindt de GEBRUIKER zich de prijs te betalen aangegeven in het aanbod en binnen de overeengekomen voorwaarden.

De betaling geschiedt door bankoverschrijving bij ontvangst van de bestelling en uiterlijk binnen 15 dagen na facturatiedatum.

Indien na deze datum, de KLANT het resterend bedrag op zijn rekening niet betaalt (hierin begrepen de upgrades en technische ondersteuning), heeft de LEVERANCIER het recht de software, de upgrades evenals de ondersteuning te blokkeren tot regularisatie en zonder mogelijk beroep vanwege de klant.

In geval van betalingsachterstand zal het verschuldigd bedrag verhoogd worden met een interest van 2 % per maand vertraging. [1]

De GEBRUIKER beschikt enkel over een gebruiksrecht op de SOFTWARE en zal geen eigenaar van zijn ondersteuning zijn tot volledige betaling van de gebruiksvergoeding.

 

Artikel 5 – Waarborg en Onderhoud

 • Waarborg

De waarborgperiode strekt zich uit tot 31 december vanaf de uitgevende factuur.

DentaSoft zal zijn best doen om de goede werking van de Software te waarborgen, en dit dank zij de upgrades en technische ondersteuning.

Informatie of raadgevingen mondeling of schriftelijk gegeven door DentaSoft, door zijn wederverkopers, verdelers, agenten of werknemers mogen niet uitgelegd worden als een waarborg.

DentaSoft zal echter deze verenigbaarheid te goeder trouw nagaan.

 • Onderhoud

Na de waarborgperiode zal tussen de partijen een onderhoudscontract kunnen gesloten worden voor een periode van een jaar.

Dit onderhoudscontract zal elk jaar verlengd worden bij stilzwijgende verlenging, behoudens opzegging door één van de partijen ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag.

Het onderhoudsabonnement geeft aanleiding tot betaling van een jaarlijkse vergoeding aan het tarief in voege bij de ondertekening van het onderhoudscontract of de verlenging van dat contract.

Elke dienst of bijstand die niet voorzien is in het kader van het onderhoud of dit contract zal het voorwerp moeten uitmaken van een aanhangsel (bij voorbeeld: de levering van materiaal en IT-ondersteuning, enz.)

 

Artikel 6 – Opzegging

6.1 Door de LEVERANCIER

De LEVERANCIER behoudt zich de mogelijkheid de gebruikslicentie en de onderhoudsprestaties eenzijdig en van rechtswege op te zeggen, dit zonder afbreuk te doen aan alle schadevergoeding in volgende gevallen:

 • gerechtelijke sanering of liquidatie van de GEBRUIKER,
 • niet-betaling door de GEBRUIKER van de gebruiksvergoeding van de gebruikslicentie of van de onderhoudsvergoeding op elke contractuele vervaldag, voor rekening van de GEBRUIKER, na een ingebrekestelling aan de GEBRUIKER verzonden per aangetekende brief met bewijs van ontvangst en zonder gevolg gebleven binnen een termijn van 15 dagen. In geval van opzegging, verbindt de GEBRUIKER zich over te gaan tot desinstallatie van de SOFTWARE op elk werkstation.
 • niet-naleving van de algemene voorwaarden door de KLANT en indien de overtreding/schending niet hersteld wordt binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst van een ingebrekestelling vanwege de LEVERANCIER.

 

 

 

6.2 Door de GEBRUIKER

De GEBRUIKER kan de onderhoudsprestaties op hun jaarlijkse vervaldag opzeggen met een vooropzeg van 3 maanden, bij gewone kennisgeving per aangetekende brief met bewijs van ontvangst gericht aan de LEVERANCIER.

In geen geval zal de KLANT vergoedingen of enige terugbetaling ontvangen.

 

Artikel 7 – Onderlicentie

De GEBRUIKER zal de SOFTWARE alleen mogen gebruiken voor zijn eigen behoeften. Hij onthoudt zich als zodanig onderlicenties te verlenen. De GEBRUIKER zal het gebruiksrecht aan derden niet mogen verlenen, zelfs kosteloos.

 

Artikel 8 – Eigendom

De SOFTWARE en zijn documentatie waarvan sprake in artikel 3 evenals elke kopij blijven de uitsluitende eigendom  van de LEVERANCIER, die zich de hoedanigheid van auteur behoudt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van intellectuele eigendom. De SOFTWARE mag niet worden afgestaan, ingebracht of overgedragen zonder het akkoord van de LEVERANCIER.

De LEVERANCIER waarborgt de GEBRUIKER van elke procedure inzake namaak die tegen hem zou worden ingeleid, op voorwaarde evenwel dat hij schriftelijk en zo spoedig mogelijk ervan wordt verwittigd door de GEBRUIKER en dat de SOFTWARE door deze laatste niet werd gewijzigd. De door de LEVERANCIER verleende licentie geeft aan de GEBRUIKER het gebruiksrecht op de SOFTWARE toebehorend aan de LEVERANCIER, op het materiaal aangeduid in de bestelbon, wat inhoudt dat:

De GEBRUIKER verbindt zich deze SOFTWARE alleen te gebruiken voor zijn eigen behoeften. Hij onthoudt zich de SOFTWARE te leveren onder welke vorm ook of deze ter beschikking te stellen van wie ook, op uitzondering van zijn werknemers,

De GEBRUIKER verbindt zich de SOFTWARE, voorwerp van huidige aanbod of producten die hem kunnen concurreren niet te ontwikkelen of te commercialiseren,

De LEVERANCIER verleent de GEBRUIKER, ten persoonlijke, niet-overdraagbare en niet exclusieve titel het recht de SOFTWARE te gebruiken, binnen de grenzen van het aantal werkstations vermeld in de bestelbon.

De GEBRUIKER zal de SOFTWARE niet mogen wijzigen, noch aanpassen, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van de LEVERANCIER.

Met uitzondering van wat is bepaald in de Wet van 27 juli 1994 (BS 30 juni 1994) afkomstig uit de wijziging van het Belgisch recht ten gevolge van de Europese richtlijnen van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s, is het de KLANT niet toegestaan de SOFTWARE te analyseren, te disassembleren en aan reverse engineering te doen.

Het is de KLANT verboden de SOFTWARE te verdelen, verkopen, verhuren, leasen of wie ook toe te laten voordeel uit halen van geheel of een deel van de SOFTWARE buiten het werkstation waarvoor zijn gebruik bestemd is. Op enigerlei wijze, geheel of een gedeelte van de Software mag niet worden overgedragen, op welke wijze ook, aan een derde. De exploitatie, het gebruik van de software mag niet worden uitgeoefend door derden die uitoefenen buiten het kabinet, op afstand, door welkdanig middel.

De GEBRUIKER maakt zich sterk voor het nakomen van deze algemene voorwaarden door zijn personeel en zijn onderaannemers.

De GEBRUIKER zal de SOFTWAREfouten niet mogen verbeteren, daar de partijen uitdrukkelijk overeenkomen deze verbetering voor te behouden aan de LEVERANCIER.

 

Artikel 9 – Onoverdraagbaarheid

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de door de LEVERANCIER verleende rechten niet mogen overgedragen worden aan een derde door de GEBRUIKER. De gebruiksrechten zijn niet overdraagbaar, zelfs in geval van overdracht van het fonds, lease-beheer, fusie of elke andere operatie waarna de rechten van de GEBRUIKER overgedragen zouden worden aan een derde.

 

Artikel 10 – Materiaal

Het gebruiksrecht van de SOFTWARE wordt verleend voor het materiaal aangeduid door de Licentiehouder, waarvan de beschrijving in bijlage X staat, op het adres van de site van de Licentiehouder.

De Licentiehouder is verantwoordelijk voor de goede werking van het materiaal en de overeenstemming van zijn omgeving aan de specificaties van de constructeur. Het gebruik van de SOFTWARE op elk ander materiaal, zelfs geëxploiteerd door de Licentiehouder, is verboden. Elke wijziging aan het genoemd materiaal of aanvullende installatie aan het genoemd materiaal zullen het voorwerp moeten maken van een aanhangsel tussen de Licentiehouder en de Licentiegever.

Het gebruiksrecht kan uitzonderlijk en voorlopig worden overgedragen op een hulpmateriaal van een van de locaties van de Licentiehouder, als de locatie of het materiaal van de Licentiehouder tijdelijk onbeschikbaar of onbruikbaar is. In voorkomend geval, is de Licentiehouder verplicht de Licentiegever daarvan op de hoogte te brengen bij aangetekende brief met bewijs van ontvangst. Buiten dat geval, behoeft elke overdracht van de SOFTWARE op een locatie die niet toebehoort aan de Licentiehouder of op een ander materiaal dan dat aangeduid in bijlage 3 het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de Licentiegever, die zich het recht voorbehoudt de overdracht te weigeren. In het geval dat de overdracht een tussenkomst van de Licentiegever zou kunnen behoeven, ten laste van de Licentiehouder, ten titel van bijstand of onderhoud, zal de Licentiehouder de Licentiegever moeten verwittigen bij aangetekende brief met bewijs van ontvangst met een vooropzeg van drie maanden. De Licentiehouder verbindt zich de SOFTWARE en zijn kopieën op het hulpmateriaal onverwijld te vernietigen, in geval van tijdelijke onbeschikbaarheid, of op het oud materiaal in geval van definitieve overdracht. Bij gebreke daarvan, behoudt de Licentiegever zich het recht het bijkomend terbeschikkingstellingsrecht te factureren.

 

Artikel 11 – Overhandiging en installatie van de SOFTWARE

De LEVERANCIER zal aan de GEBRUIKER van de SOFTWARE de toestemming geven om de uitvoerbare versie, gekocht op de website van LEVERANCIER in de leden gebied, te downloaden.

Het behoort de door de GEBRUIKER aangewezen projectverantwoordelijke de SOFTWARE te installeren en zich te vergewissen van de goede werking ervan vooraleer over te gaan tot zijn verspreiding op de andere materialen van de GEBRUIKER.

De LEVERANCIER zal niet mogen verantwoordelijk worden gesteld voor de vertragingen veroorzaakt door de onbeschikbaarheid van het genoemd materiaal of van het door de GEBRUIKER te verschaffen personeel.

Indien meerwerken door de GEBRUIKER worden gevraagd zullen ze het voorwerp moeten maken van een afzonderlijke overeenkomst.

De installatie zal geacht worden verwezenlijkt vanaf de fysieke installatie van de SOFTWARE op het materiaal.

 

Artikel 12 – Backup

De GEBRUIKER zal alleen maar de back-ups mogen maken die – veiligheidshalve – noodzakelijk blijken voor zijn exploitatie. Deze kopieën zullen eigendom blijven van de LEVERANCIER en zullen het voorwerp moeten maken van een aan deze laatste toegankelijke inventaris.

 

Artikel 13 – Openbaarmaking

De SOFTWARE maakt deel uit de bedrijfsgeheimen en knowhow van de LEVERANCIER en zal door de GEBRUIKER moeten worden aanzien als een geheime informatie, of die al dan niet beschermd is door een intellectueel eigendomsrecht, patent, auteursrecht of op een andere manier.

Daarom onthoudt de GEBRUIKER zich de SOFTWARE mee te delen in zijn bronversies of uitvoerbare versies evenals de programma’s en andere elementen (documentatie, enz.) die de volledige SOFTWARE of een deel ervan vormen. De GEBRUIKER verbindt zich eveneens ertoe alle noodzakelijke maatregelen te treffen opdat de SOFTWARE en zijn documentatie niet ter beschikking van derden worden gesteld en belooft dat zijn medewerkers of personeel deze verplichtingen en de auteursrechten van de LEVERANCIER nakomen. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgen te nemen om de openbaarmaking, de reproductie of het onwettig gebruik door zijn personeel en dienstverrichters te vermijden, met name door aan deze laatsten een persoonlijke verklaring van geheimhouding te laten ondertekenen. De GEBRUIKER onthoudt zich de specificaties van de SOFTWARE te gebruiken om een programma met hetzelfde doel te creëren of de creatie van een dergelijk programma mogelijk te maken.

Op uitdrukkelijke wens tussen partijen, is de LEVERANCIER gerechtigd de nakoming van deze verplichtingen op elk moment na te gaan. Voor het geval dat de GEBRUIKER de verplichtingen vermeld in dit artikel niet zou nakomen, behoudt de LEVERANCIER zich het recht een schadevergoeding van de GEBRUIKER te vorderen van een bedrag gelijk aan twee maal het bedrag dat overeenstemt met de prijs van de gebruiksvergoeding die door de GEBRUIKER voor zijn rekening genomen wordt en gereviseerd volgens de Syntec index.

 

 

Artikel 14 – Wijzigingen

De GEBRUIKER verbindt zich geen wijziging aan te brengen aan de elementen overhandigd door de LEVERANCIER, zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van deze laatste. De niet-naleving van dat beding ontneemt de GEBRUIKER van het voordeel van de waarborg en van het onderhoud zonder dat deze laatste daardoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 

Artikel 15 – Verantwoordelijkheid

De LEVERANCIER is tot een inspanningsverbintenis gehouden, bij uitsluiting van elke andere. Hij waarborgt de overeenstemming van de SOFTWARE aan de in de documentatie beschreven specificaties. De GEBRUIKER neemt op zich alle andere verantwoordelijkheden dan deze van overeenstemming van de SOFTWARE aan de specificaties en namelijk deze betrekking hebbend op:

 • de geschiktheid van de SOFTWARE voor zijn behoeften,
 • de exploitatie van de SOFTWARE,
 • de kwalificatie en de bevoegdheid van zijn personeel.

De GEBRUIKER is bovendien verantwoordelijk voor de bescherming van de opgenomen data en de herstelling van de database, de ontvangen resultaten, de overeenstemming van het SOFTWAREgebruik aan de Belgische wetgeving. DE LEVERANCIER wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van niet-conformiteit van de SOFTWARE aan de geldende regelgeving gedurende een bepaalde periode als de onderhoudsprestaties niet voor deze periode worden besteld. Het behoort aan de GEBRUIKER de exploitatieprocedures te ontwikkelen en de controlepunten en veiligheidsmechanismen op te zetten die aangepast zijn aan de back-up en aan de dataherstelling in geval van anomalieën in het programmaverloop.

De GEBRUIKER neemt alleen op zich de eventuele storingen en schade naar aanleiding van een SOFTWAREwijziging, zelfs miniem, aangebracht met of zonder de toestemming van de LEVERANCIER.

DE GEBRUIKER erkent uitdrukkelijk van de LEVERANCIER te hebben ontvangen alle nodige informatie die hem toelaat de geschiktheid van de SOFTWARE voor zijn behoeften te waarderen en alle nuttige voorzorgen te nemen voor de implementering en exploitatie ervan. De LEVERANCIER zal in geen geval gehouden zijn om eventuele directe of indirecte schade te herstellen, zelfs indien hij op de hoogte is gebracht van zulke schade. De GEBRUIKER zal alleen verantwoordelijk zijn voor het SOFTWAREgebruik.

 

Artikel 16 – Geschillen

Het aanbod en huidige algemene voorwaarden zijn aan de Belgische wet onderworpen. Alle geschillen aangaande de uitleg of de uitvoering van de bestelbon en huidige algemene voorwaarden zullen voorgelegd worden aan de bevoegde Franstalige rechtbanken te Brussel.

 

Artikel 17 – Geheelheid – Gedeeltelijke niet-geldigheid

Het aanbod en huidige algemene voorwaarden verwoorden de geheelheid van de verplichtingen van de partijen. Geen enkel document zal verplichtingen kunnen doen ontstaan als deze bestelbon indien het niet het voorwerp heeft gemaakt van een door partijen ondertekend aanhangsel. Indien een of meerdere bepalingen van een bestelbon of van de algemene voorwaarden als ongeldig door een wet of een reglement worden beschouwd of als zodanig worden verklaard door een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen ze ongeschreven worden geacht, terwijl de andere bepalingen van deze bestelbon en huidige algemene voorwaarden hun kracht en reikwijdte behouden.

 

Artikel 18 – Woonstkeuze

Behalve uitdrukkelijke afwijking in onderling overleg overeengekomen, kiezen partijen woonst op de adressen van hun respectievelijke zetel.

[1]Toepassing van een strafbeding:

Artikel 1226 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt het strafbeding als zijnde « een beding waarbij een persoon zich voor het geval van niet-uitvoering van de overeenkomst verbindt tot betaling van een forfaitaire vergoeding van de schade die kan worden geleden ten gevolge van de niet-uitvoering van de overeenkomst. » Artikel 1229 van het Burgerlijk Wetboek preciseert dat « het strafbeding vergoedt de schade die de schuldeiser lijdt ten gevolge van het niet nakomen van de hoofdverbintenis ».